Qur`an İlimleri iki Temel Bölüm'e Ayırma Geleneği Hakim'dir:

a)Tarihsel olarak Qur'an'ı Kerim bize tanıtan İlimler. Qur'an'ın Toplanması, Dağıtılması, Yazıya Geçirilmesi, bu konudaki Tarihi Bilgileri içeren bir seri İlim.  

b) Qur'an'ı Kerim'in Sıhhatli Anlaşılması üzerine Müslüman Geleneği'nin Öğretim Usulü... ( Tefsir Usulü Başlığı altında işlenen Disiplinler). Qur'an'ın bir yerinde verilen Emir başka bir yerde geri alınır mı?  Muhkem Ayetler, Müteşabih Ayetler ne demektir, Qur'an' daki Genel Hükümler bir başka yerde nasıl özelleştirilir. Mutlaq Hükümler'le Muqayyed Hükümler'in İlişkileri nelerdir, gibi. Bunlar Klasik Tefsir-, Fıqıh Usulü'nde Lafzi Mebhaslar Başlığı altında işlenen Konular. 

Bu Bahisler Klasik Eğitim'de, Qur'an İlimleri içerisinde  Arabça üzerinde işlenen Konular'dır. Türkçe gini A'cemi bir Dil'de Qur’an’ı  okuyanlar Özensiz çevirielr sebebiyle Düşünce Serüvenleri'nde Çıkmaz Sokalar'a dalıyorlar.. Çeviri'den kaynaklanan Köklü Sorunlar'a >Qur'an İlimleri içibde yer açmak gerekli. Gramatik Tahlil'de öğrenilen Bilgiler ancak (doğru şekilde)  Arabî Text üzerinde uygulanabilir. Bunu Tebliğe yansıyan şekilde kullanmak çok zordur. Çeviriler genelde Mana olarak yapılır.  Bu da  birçok dilbilimsel tahlil'i imkansızlaştırır. Çeviri'ye dayalı Düşünce üretmede ortaya çıkacak sapma-lar nelerdir? Yakınçağ Müslüman Tarihi’nde verilen örnekler'in sergilenmesi. Eserler üzerindeki yanılgılar, bunlara dayalı Düşünce Üretme'de ortaya çıkan Yanılgılar..

      Muqaddime

      Qur'an İlimleri'ne Giriş

 

    A-Qur'an/Mushaf Tarihi

01-Wahy /Ayatu'l-Qur'an

02-Qur'an'ın Mushaflaşması

03-Çağdaş Mushaflar

04-Farklı Harfler

05-Mushaf'ın Okunması

06a-Çeviriler

06a-Farklı Dillerde Qıraaat:

06b-Türkî Mealler

 

     B-Tefsir Tarihi ve Wasatlar

01-Nuzul Wasatı

02-Mekkî Wahy

03-Medenî Wahy  

04-Qıssaların Wasatı

     04a-Mısrî Çevrim

     04a-Rumî Çevrim

05-Tarihsel Qıraat Wasatları 

      05a-Medeniyet Wasatı/Fecr Waqti

      05b-Medeniyet Wasatı/Duha Waqti

      05c-Medeniyet Wasatı/Zuhr Waqti

      05d-Medeniyet Wasatı/Asr Waqti

06- Çağdaş Qıraat Wasatı

       a)Makro Wasat:Toplumsal, Siyasal Hayat   

       b)Alem-İslam Qıraat:Cuma Tilaveti

 

    C-Qur'an ve Riwayetler

01-Nuzul Sebebleri

02-Rasul'un Te'wili (Nuzul Vasatında Tefsir)

03-Merdud Riwayetler

 

    Ç-Qur'an'ın Eşsizliği

01-Ayetlerin Yapıtaşları

02-İ'caz 

03-Qur'an'ın Münkir Okurları

04-Kewni Ayetler

 

   D-Qur'an'ın Dili

01-Lugatu'l-Qur'an

02-Kelimetu'l-Qur'an

03-Mu’cemu’l-Qur’an

 

    E-Manevî Mebhaslar

01-Mevhum Deliller

02-Maqasıdu'l-Qur'an

 

    F-Ahqamu’l-Qur’an

01-Muhkem Ayetler

02-Muteşabih Ayetler

 

    G-Qur'an ve Gelecek

01-Zikr’in Korunmasının Anlamı  

 

 

Emir Cümleleri Bak:Dilbilimleri

Liretal Analiz  Bak:Dilbilimleri