FECR'den ASR'a

 

        Eyyâmullah (Qureyşî Kronoloji)

        Kronoloji

        Medenî Düşünce Tarihi’ne Giriş

 

Medenî Düşünce Târih'i/ Son Dönem

2 Eylül 2019 

 

      "2004 Mart'ında Qayseri'de MDT Dersler'i verdiğimizde Seri'nin 10 Yıllık bir Mâzi'si vardı (1994 Berlin). Arada 2008, 2010'da verdiğimiz 2 ayrı Seri ve 2015 Dersler'i yer alıyor) 1400 ü aşkın bir Dönem'de Çeyrek Asırlık Son Dilim'i katederken  Tarih'in bir parçası olmaya da başlamışız bile... Bu Dönem,bu Son Seri'de, İlki'ni 2015 Okumalarımız'da eklediğimiz Kent Dersler'i de, Yakın Çağ MDT Bölüm'ü de  yer almayacak.

 

 

Medenî Düşünce Târih'i

 

FECR'den ASR'a

 

 

         QISIM I

 

                   A-Aktarılan Gelenek ve Yeni Zamanlar (İntibak Yıllar’ı)

154 01 1-  Nebewî Hikmet Yoldaşlığı  (Şeyhâyn:Ebu Bekr,Ömer)                          2 Eylül

155 02 2-  Ümeyye ve Hâşimî (Osman, Ali)                                                                3 Eylül

156 03 3-  Nebi'nin Ev Halq’ı (Ehl-i Beyt)                                                                   7 Eylül

157 04 4-  Ashâbu’n-Nucum (Yıldızlar,Siyâsî Nüveler )                               _           9 Eylül

158 05 5-  Yalnız Yıldız (Ebu Zerr)                                                                                 10 Eylül

 

                      B-Siyâsî Nüweler’in Okullaşma'sı 

159 06 1- Şia (Erken Şia)                                                                                             16 Eylül

160 07 2- Hawâric (Müslümanlığın Bedewî Yüz’ü)                                                       17 Eylül

161 08 3- Mu’tezile (İ’tizal)                                                                                          23 Eylül

162 09 4- Âl-i Muhammed (2. Kuşak)                                                                         24 Eylül

163 10 5- Qufe Rey'i (Ebu Hanife)                                                                              28 Eylül

164 11 6- Ehl-i Hadis/Cemaat                                                                                     30 Eylül

 

                       C-SewâdA’zam 

                  (Sünnî Küllîyat Dünya’sı)) 

165 12 1- Sünnî Kelâm’ı (Eş’arilik/Maturidilik)                                                          1 Ekim

166 13 2- Gazâlî Sonrası (Wasatî Yüz)                                                                      5 Ekim

167 14 3- Muahher Mu’tezile (Abdulcebbar/Zemahşerî)                                           7 Ekim

168 15 4- Selefiyye                                                                                                      8 Ekim

169 16 5- Suudiyye                                                                                                     12 Ekim

170 17 6- Zeydiyye                                                                                                      14 Ekim

 

                     (Şiî Küllîyat Dünya’sı)

171 18 1- İmâmiye’de Gaybet (Ca’feriler)                                                                  15 Ekim

 

QISIM II

                      D-Yitiği Arayan Tecessüs 

                    Bağdad

172-3 19-20 1-2 Bâbu’l-Hikme (Şehir ve İnsan)

172 19 1aÂlihi(Seyyidler)                                                                                          19 Ekim

173 20 1b)  Ashâbihi                                                                                                   21 Ekim

174 21 2- Ulûmu’l-Ewâmil (Beytu’l-Hikme Öncesi)                                                      22 Ekim

175 22 3- Beytu'l-Hikme                                                                                              26 Ekim

176 23 4- Mülhid Okurlar                                                                                            28 Ekim

177 24 5- Hükemâ (Doğu-Batı Hikmet’I el-Kindî, el-Fârabî, )                                      29 Ekim 

178 25 6- İhwânSafâ (Ansiklopedistler)                                                                      2 Kasım

179 26 7- Meşşâîlik (Ebu Hayyân, es-Sicistânî, ibnu Miskeweyh, ibnu Heysem,)        4 Kasım

180 27 8- İşrâqî-Meşşâî Sentez (Merâce’l-Bahreyn:ibnu Sinâ)                                  5 Kasım

181 28 9- Muahhar Hükemâ (Ebu’l-Bereket vd. )                                                       9 Kasım

 

                    İşrâqîlik (Suhrewerdî'den Molla Sadr'a )

182 29 10- Suhrewerdî (Ezelî Hikmet )                                                                      11 Kasım

183 30 11- ibnu A’rabî (ibnu A’rabî)                                                                            12 Kasım

184 31 12- Molla Sadr (Hikmet-i Müteal)                                                                    16 Kasım

 

                   Mağrib
    
185 32 13- Endülüs'te Hikmet (Batalyewsî, ibnu Bacce, ibnu Tufeyl)                         18 Kasım

186 33 14ibnu Rüşd (Averroisme/Muallim-i Sânî)                                                    19 Kasım

187 34 15-  ibnu Haldun (Usûl-i Târih)                                                                       23 Kasım

 

                  E-Bilgi’de İçsel Tecrübe 

188 35 1- Qıble-i Hikmet                                                                                             25 Kasım

189 36 2- Seyyidler-Şerifler                                                                                       26 Kasım

190 37 3- Sufiyye                                                                                                       30 Kasım

191 38 4- Teşkilatlı Tasawwuf                                                                                    2 Aralık

192 39 5- İmâm Rabbânî (Wahdedî Şuhûd)                                                                3 Aralık

 

                F-Yargı ve Medenî Huquq (Fıqhiyye

193 40 1- Sivil Huquq (Usûl ve Fur'u)                                                                             7 Aralık

194 41 2- Qadâî Fıqıh (Yargı Güc'ü)                                                                            9 Aralık

195 42 3- Çağdaş/Çağcıl Fıqıh                                                                                    10 Aralık

 

                 G-Yüksek Eğitim’in Kurumsallaşma'sı 

196 43 1-  Gazâlî: Sünnî Medrese                                                                              14 Aralık

197 44 2-  Dâwûd el-Qayserewî (Müslüman İznik)                                                      16 Aralık

198 45 3-  Ulûm el-Dünyewî (Kewnî Âyetler)                                                               17 Aralık

 

                 H- Doğu’nun Batı’nın Cewâb’ı 

199 46 1- Moğollar (Şarq Sille’si)                                                                                 21 Aralık

200 47 2- Haçlılar (Garb Sille’si)                                                                                  23 Aralık

 

QISIM III

 

                I- Son Büyük Çatı 

201 48 1- Tolunoğulları’ndan Osmanlılar’a                                                               24 Aralık

202 49 2- Bağdâd’tan Kostantiniyye’ye                                                                    28 Aralık

203 50 3- İstanbul (Müslüman Doğu Roma)                                                                30 Aralık 

                                                                                                                             31 Aralık 2019

 

 

A- Aktarılan Gelenek ve Yeni Zamanlar

 

          04c-Siyasal Guruplar’ın Okullaşması (Mu’tezile)

          05- Âl-i Muhammed (2. Kuşak)

          06- Qufe Rey'i (Ebu Hanife)

          07- Ehl-i Hadis/Cemaat

          08- Sünnî Kelâm’ı

          09- Selefiyye  

B- Yitiği Arayan Tecessüs

01-Babu’l-Hikme (Seyyidler)

03-Mülhid Okurlar

04-Hükema (İhwan-ı Safa, Meşşâilik, Endülüs Okumları, İşraqîlik, Usul-i Tarih)

 

Kapılar-Qıbleler     


  (Seri'nin son verildiği tarih: 2015)

          https://kemal-ersozlu.blogspot.com/2017/08/medinenin-kaplar-2015.html

 

ASR (Ewwel-Sâni)

 

  (Seri'nin son verildiği tarih: 2015)

https://kemal-ersozlu.blogspot.com/2015/09/yakn-cag-medeni-dusunce-tarihi.html

 

 

 

ASR (Ewwel - Sâni)

 

Yakın Çağ Medenî Düşünce Tarihi’ne Giriş

 

A- Merkezi Dil Halkları

01-Urwetu'l-Vusqa'dan Mecelletü'l-Menâr'a

02-Arap Kütüphanesi (Selefler)

03-Yaşayan Halefler (İqtidar Muhalefet)

 

B- Yakın Kültür

      Selefler ( )

01-Osmanlı'nın Son Yüzyıl’ı   (1771-1870)

02-Meşrutî Doğu Roma (Dewr-i Abdulhamid)

          03-Ümmet’ten Ulus’a (Cumhuriyet/Selefler 1908-2008)

 

      Yaşayan Muhalefet (Mü'min-Mü'mine Halefler)

04a-Fırqayı Cumhuriyet (İnkilap Yılları 1917-2008)

04b-Fırqayı Cumhuriyet  (Milli Şef Yılları 1939-2008)

05-Konservatif Ulus  (Devr-i Menderes 1950-2008)

06-Mü'mine Halefler (Muhalefet'in Kadıncası 1925-2008)    

07-Varoluş Kuşağı (Avrupa Türkiyesi /Türkiye Avrupası)

 

       Memâlik-i Osmaniye'den

01a-Kürdî Müslümanlar (Selefler)

01b-Kürdî Müslümanlar (Halefler)

02-Kafkas Müslümanları

03-Balkan Müslümanları

 

C- Orta ve Güney Asya

01a-Hindistan İhyacılığı (Selefler)

02b-Hindistan İhyacılığı (Halefler)

02-Afgan Kabileleri     

03-Türkî Müslümanlar

      

Ç- Uzakdoğu           

01-Malezya'da Müslüman Düşünce

02-Japonya ve Çin'de Müslüman Düşünce

 

D- Amerika

01-Amerika Havzasında Müslüman Düşünce 

 

E- Siyasal Yükseliş

01-Şia’da Usuli Çizgi

02-İran'da Siyasal Yükseliş

03-Çağdaş İran Düşüncesi

                     

F- Merkez Mücadele

01-Avrupa'da Müslüman Düşünce Selefler/Yerliler

02-Avrupa'da Müslüman Düşünce Selefler /Göçmenler

03-Avrupa’da Müslüman Düşünce Halefler/Yerliler

04-Avrupa’da Müslüman Düşünce Halefler/Göçmenler  

          05-Berlin (Civitas mı Medine mi?/Almanya Göçmenleri’)

 

G- Bugün ve Yarın

01-Ulumulhikme

02-Global Dünya ve Müslim Aqıl

03-Qıble’nin Qudüs’ten Mekke’ye Tahwil’i (Hidayet Rejimi)

04-Dünya Ötesi

 

 

[Ana Sayfa] [Ulum el-Hikme Okulu] [Qur’an İlimleri] [Rivayet İlimleri ]

[Medenî Düşünce Târihi] [Medine Sonrası Ehli Kitab Tarihi ]

[ Medine Öncesi Düşünce Tarihi] [Medine Sonrası Düşünce Tarihi ]  [Bilim Tarihi ] [Seminerler Dizisi] [Kişi Haqları ] [Diğer Maqaleler/Tebliğler] [Makaleler] [E-Mail]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Kutusu: Exy