Medine Öncesi Düşünce Tarihi

 

       Genel Düşünce Tarihi

 

(Mead’dan Mebad’a)

 

Onbin Yıllık Düşünce Tarihi'nin Vahy-Dışı, Vahy-Karşıtı veya Muharref Vahiy Yelpazesi'nden İzlenişi.. Yoksul ya da Muannid bir Nokta'dan (Dalal veya Mağdubiyet)  Kainatı Okuma Uğraşları'nın Tarihi.. Hint, Mısır..

Gerçekten Doğrular'ın Sevdalısı olanlar, Şeytan'ın Çizgisi'nde saflananlar.. Heva'ya Tapıcılığın Bayraktarlığını yapan, Kötüsöz'ün Öncüleri ve diğerleri..  Bu Tarihi, bir Müslüman Bakış Açısı ile Okuma Gerekliliği..

 

 

      Muqaddime

      Genel Düşünce Tarihi’ne Giriş

      Eyyamullah

 

 

QALEM  ÖNCESİ

 

00-Arzın Hazırlanışı (Bak:Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi)

01-Selef-i Adem (Human'ın İlkel Tekvin Tasavvuru)

 

A- Allah’ın Ayeti Diller (İlk Çağ Düşüncesi)

01-Kabil’in Ardılları: Human'ın İlkel Dini Tasavvuru: (Fetişizm, Animizm, Totemizm)

 

BÜYÜK DÜN / Mısrî Çevrim

 

B- Meşrik'ten Mağrib'e (İçlerinden Irmaklar Geçen Uygarlıklar)

01-Mısır (Hermes, Amenofis, Moses)

02-Mezopotamya ( Hamurabi, Akad, Babil, Asur, Hitit, Fenike, İsrail, Kartaca , Sümer, vs.)

03-Doğu'nun Dün'ü 

04-Antikite (Mitolojik Dönem, Dün)

05-Mayalar (Kayıp Dünya, İndianalar’ın Dünyasına )

06-Âli İbrahim  (İlahi Hikmet'in Seçimi)

 

BÜYÜK BUGÜN / Rumî Çevrim

 

C- Meşriq (İlk Çağ Düşüncesi)

01-Çin (Taoizm, Konfüçyüs)

02-Hint (Budha)

03-İran (Zerdüşt)

 

Ç- Mağrib (İlk Çağ Düşüncesi)

01-Antikite (Presokratik Dönem/Milet, İyonya, Elea)

02-Sokrat'ın Evreni (Klasik Filosofi Çağı)

03-Akademi (İdea Öğretisi,Platon)

04-Lise (Peripatetik Okul, Aristoteles)

05-Helenistik Filosofi Çağı  (Post Sokratik Dönem)

06-Antikite’nin Roma Ayağı

    

D- İsa Mesih'ten Sonra Greko-Romen Düşünce 

01-Mesih (Leylî Qıyam)

02-İsrail’e Üflenen Ruh

03-Roma'ın Doğusu (Grekler)

04-Müjde’nin Latin Yankısı (Batı Roma)

 

E- Medine'ye Doğru Meşrıq'ın istikameti

01-Duvarın Arkası (Çin, Hind)

02-Sasani İran'ı (Mazdek , Mani)

03-Hunlar (Türki Halklar)

 

 

 

                  

 

 

[Ulum el-Hikme Okulu] [Qur’an İlimleri] [Rivayet İlimleri ] [Medenî Düşünce Târihi] [Medine Sonrası Ehli Kitab Tarihi ]

[ Medine Öncesi Düşünce Tarihi] [Medine Sonrası Düşünce Tarihi ]  [Bilim Tarihi ] [Seminerler Dizisi] [Kişi Haqları ]

 [Maqaleler/Tebliğler] [Ana Sayfa] [Diğer Sahalar] [E-Mail]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Kutusu: Exy