Ruhrberg Hitabesi

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Sevgili Arkadaşlar, Değerli Misafirler,

Geçen Sene bu zamanlar Berlin Pratiği Üzeri’nden "Ulumu'l-Hikme" Okulu" nun Çalışmaları  Konusunda bir  Tebliğ sunmuştum. [1] M.D'ın Israrlı Dawet’i üzerine bugün "Qıraat Halkaları" Hakkında Son Oniki Yıl’ımın Okurluk Öyküsü üzerinde konuşacağım.

Bildiğiniz gibi  "Bir Değişim Projesi"nin Hedefler’ini, Sorunlar’ını, Değişik Vesileler’le bir araya geldiğimiz Toplantılar’da Sürekli işlemeye çalışıyorum.

Hayat’ın İnsan üzerindeki Öğretici olduğu kadar Yıpratıcı, kendine Yabacılaştırıcı Etkisi de olduğu İnkar edilemez. Toplumsal Qabuller’in, Tewarüs edilmiş Atalar’dan kalma Qabuller’inin İnsan’ı Şekillendirici Kalıplar’ına karşı, Wahy’i Okuma, Kişi’ye Diriltici bir Güç bahşeder. Dinsel Sektler’in, Ulusal Resmî Okullar’ın Wesayet’inden kurtulmak, ancak İnsan’a bağlı olmayan bir Öğretici’nin Terbiye’sine girmekle gerçekleştirilebilir.[2] İnsan Hayatı’nın Bütün Alanları’nı denetleyip globalleştiren Kurumlar’ın Determinasyon’una karşı Alternatif Model hep Dilimiz’de.

1983 den beri, Aktuel Tefekkürleri ile Ufkum'u zenginleştirdiğim , birlikte olduğum, Okuma Arkadaşlarım’la olan Wahy’i Qıraat Serüveni’miz sürüyor. Ne Yayınevleri’ne yetiştirme Kaygı’sı olan bir Metnimiz var  ne de Akademik Titr amaçlayan bir Okuma’mız.  Hele Medyatik Şovlar hiç değil.

el-Alaq Wahyi'nin Benliğimi, Bütün Dünya'mı alt üst eden Kavramsal Çatısı ile, (İlahî Paradigma’sı ile)  Her Yeni Qıraat Ortamı’nda yeniden sarsıldım. Sürüp giden Haftalar, bu İlk Ders’in yalnızca bir Açılım’ıydı. Enformasyon Çağı’nın Cehalet pompalayan Kanallar’ından Wahy’in Ülke’sine bir Kaçış’tı. Tarih’in Yorumlanmış Süzgec’i kadar, Çağ’ın Rivayetler’e (Söylenceler’e) dayalı Kültür’üne karşı da dayanabilecek  İnanç Abideleri’nin, bu Keşf’in Kaşifler'inin ancak Okuyanlar içinden çıktığını gördüm.

Onlar için Qur'anBütün Okumalar’ı Denetleyici,  bambaşka , Tefekkür üzere bir Okuma’ydı. Hayat ve Okuma birbirinden Ayrı Uğraş Alanları değildi. Qur'an’la Sık, doğrudan Yoğun bir Temas’ı olanlar'la, uğraştığımız Sorunlar’a önerdiğimiz Çözümler’in birbirine Yakın olmasının Şaşırtrıcı Benzerliğine Şahit oldum. Qur'an adeta bizim 'İşleyen Melekemiz'di . Bu Bilinc’in Güven’i bir çoklarımızın Dil’ini "Okumayanlar’a" karşı  alabildiğince hırçınlaştırmıştı. Alınan Besinler’imiz değişse de Ekmeğimiz yep aynı idi, Okurluk Hayatımız’da  Qur'an hep Bâki  kalıyordu.

el-Alaq Suresi iki kez Okuma Buyruğu ile sarstı bizi. Sonra Hidayet üzre olan ve Taqwa’yı emreden İnsan’ın Namaz’la wasfedildiğini okuduk. Qur'an Namaz İçi ve Dışı Hayatımız’da da Merkez olmayı sürdürdü ..

Berlin Teknik Üniversitesi’nde İki Seminer’i bu Merkezî Konu’ya ayırdım.[3] Modern Eğitim Kurumları yegane  Bilgi Aktarıcıları mıydı? [4] Epistomos Ağaçları’nda İlahî Nefes yoksa onun Uni'nin Hiçbir Fakultesi Olgun bir Yemiş sunmayacak demekti. Aktuel Okuma, Alternatif  bir Okuma Proğramı’dır. Sunulan Görüntüler Dünyası’na Farqlı bir Perspektif’ten bakmayı Deneme. "

Bilgi’nin Güc'ünü çok iyi biliyorlar, bu nedenle Sürekli Tekeller’inde tutmanın Yollar’ını arıyorlar. Bizim Dünyamız’ın Bilgelikler’ini de Kontroller’ine almak istediler. Oryantalizm bu Amac’ı taşıyordu. Bugün Doğu, dışlarında, Iraklar’da değil, içlerinde: Azınlıklar.

Qıraat Halkası’na katılmak için Formel bir Eğitim görmüş olma Baraj’ı düşünmedik. Okuduğunu anlayan bir Zihinsel Kapasite yeterli. İsteklilik ve Sabırlılık. Özel, Formel bir Zaman’a ihtiyaç yok. Ev Hanımı’ndan Fabrika İşcisi’ne kadar herkes katılabilir. Okunanlar benzer Frekanslar’a sahip Qıraat Halkaları’nda tartışılmalı. Hikmetseverler’in yardımlaşması Rahmet’tir. Zihnî Üreticilik böyle başlar.

Kısa Wadeli, Kısa Soluklu bir Okuyuş değil. Diploma ve Çağdaş Titr dağıtmıyor. Ölen’e dek sürdürecekleri Entellektüel Hayatları'na Kalıcı, Güvenilir bir Bilgi   Zemini sunalım.[5] Bütün'den Kopuk Yanlış Bilgiler’i ayıklamaya çalıştık. Devşirme Bilgiler’in de Usulî bir Zemin’e oturtulması. 

Malumat Yığını’ndan Hikmet’e Yükseliş. [6]

Düşler’ini yitirmemişlerimiz[7] Çarşı’ya uymayacak Rakamları [8] toplayıp çıkardılar.[9] Değişim Teması yıpransa da Qıraat Halkası’ndan geçmiş olanlarımız "Dewam" dediler.[10]

 91  Köln Qıraat Wasatı Okumalarımız’ı Arkadaşlarımız  "Değişim" de ‘Yaygın Eğitim’e açtılar.

93 Berlin Okumaları’nı "Tenwir İçin Qıraat Aksiyonu"nda tablolaştırmıştım. Berlin Kütüphanesi'ne Çalışmalar için sunduğu Desdek Hizmetleri’nden dolayı Minnettar’ım.[11] 4-5 ayrı Qıraat Halkası için Rehberlik Dersleri düzenledik.[12] Hafta’nın Her Pazar Sabahı’nı Qur'an Kavramları’nın Özgül Ağırlığı’nı biraz daha fazlalaştırarak karşıladık. Berlin 93 Kütüphanesi Panoları'nı günlerce Münâdîler’e Çağrı İlanları süsledi. Bu İlanlar’ın İçeriği Qur'an'ın her Dikkatli Okuru’nun kendisine yükleyeceği bir Çağrı’dır:  S.A.Yalçın'ın Çağrısı 95 Qıraat Halkası için Start verdi. Büyüyen Batı Avrupa Devleti'ne karşı O'nun Yumuşak Karnı’na inen bir Tokmak olan "Aile Tesanüdü" için Yumruklarımız'ı birleştirecek Yeni Kent Okumaları’nı duymak, Medine'nin Pratiği’ne giden bir Yol bulabilmek Temennisi ile,

Selam, Kitab'ın Ümmiliği’nden Okurluğu’na yükselme Cehd’ini kuşanacaklar üzerine olsun.

 

                                                

K. Ersözlü

4 Kasım 1995, Ruhrberg


 

[1]      Aralık 1994 Essen. İslamî İlimler ile ilgili Temel Bilgileri sunuldu. Konu'nun Temel Kavramları, Genel Çerçevesi Zihin'de belirginleştirildi, Kalıcı bir Kültür'ün doğmasına çalışıldı. Sahibi oldukları değil "oldukları" 'Bilgi unutulmaz, Hafıza'dan Ekran'a çıkar ' dedik. Depolanmış Bilgiler Zihin'de yeniden uyanır.

[2]      Essen Eğitim Tebliği , Aralık 1994

[3]      1.Seminer: Bir El Kitabı Olarak Qur'an

          2.Seminer: Qur'an İçin Farklı Bir Okuma Projemiz var.

       (Köln 95 Qıraatı için hazırladığım İlk Broşür'de ilki Berlin'de denenmiş olan Proje'nin yaygınlaşmasını duymakla Mutlu olacağımı Beyan etmiştim. "Usta da kalan Öksüz Yapı"nın Üzüntü'sünü belirtmekten başka ne yapabilirim? Kurumlaşamayan Projeler...) (1997 Yılbaşı Tatili'nde Remscheid’de 1. Seri Seminerleri tekrarladık.)

[4]      Akif'i (ö.1936) hatırlattım onlara, O'nun Asım'da Sembolize ettiği idealleri'ydiler,  (6. Kitab) Asr'ın İdraq'ine Qur'an'ı söyletecek olanlara Berlin Hatıraları'nın Yazar'ı olan Şair'le Deontololojik  bir Köprü kurdum.

       Inqılabın Yolu  madem ki bu Yol'dur yalınız,

       "Nerdesin hey gidi Berlin!" diyerek yollanınız.

       Altı ay, bir Sene Gayret size Eğlence demek...

       Siz ki yıllarca neler çekmediniz, hem gülerek!

       Hani, bir Ömr'e bedeldir şu geçen Her Gününüz;

       Bir Gün ewwel gidiniz, bir Saat ewwel dönünüz!

       Şark'ın Ağ'u Açık'tır o zaman işte size;

       O zaman varmanın İmkan'ı olur Gaye'nize;

       O zaman dinlerim artık seni, Asım, bol bol..

       -Yarın Akşam gideriz. -Öylemi? Berhudar ol.   (18 Eylül 1919)

[5]      Bu Kuşatıcı Bilgi (el-Hikme'yi) Bilgi Şemasında gösterildi. (Bak: İslambilim/ Ders Notları)

[6]      Bak: Muqaddime I /Okuma Parçaları, 3. Bölüm

[7]      Deyim A.Ö.'a ait. (Haftaya Bakış, Ekim 1995)

[8]      A.B /Kitap Dergisi Sayı 68."Dört Okuma Proğramını tamamlayan bir İnsan'ın bu Sefer kendisinin Yeni bir Ekip (üç, beş veya yedi Kişilik) kurup başlatması ve Okuma Süreci'nin Başarı'yla tamamlanması için Gözetleme Görevi'ni üstlenmesi Yararlı'dır. Bu, Alternatif bir Eğitim Proğramı'na Başlangıç'ta 5, sonra 25, sonra 125 sonra 625 sonra 3125 sonra 15625 ve ila nihaye Kişi'nin katılması, bu tarz bir Eğitim'in Dalga Dalga Bütün Ülke'ye yayılması demektir. Bu, Sivil, Seyyal ve Yayılma Kabiliyeti Yüksek Alternatif bir Okul Modeli olur"

[9]      B. E'nin Nahçivan Projesi ve Masa başında İslamlaşma Fütüralistliği Uzun Süre Espri Konusu oldu. (1995 Baharı)

[10]     İ. E.: "Türkiye'de Sistem'e Yönelik Her Oluşum fiilen ve fikren Kavramlar'ıyla birlikte İğdiş ediliyor. Bir zamanlar "Devrim" vardı, şimdi kimse ağzına alamıyor. Şimdilerde "Değişim" var onun da tabiri caizse Cılk'ını çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar Pek Önemli de değil. Önemli olan Toplum'un kendi Öz'ünde olanı değiştirmesidir. Bu zamanla Sistem'e de yansıyacaktır. Özellikle İslamî Kesim'de Çalışmalar yapan  İnsanlar'a şu Mesaj'ı vermek istiyorum: Devrimler, Dönüşümler İhraç edilemezler. Bilakis Toplum'un kendi Şartlar'ı içinden fışkırırlar. Bence artık Müslümanlar Şablonculuğu bırakmalıdırlar. Dünya'nın her yer'inde Büyük Dönüşümler nasıl oluyorsa buralarda da öyle olacaktır. Bunun şu Ülke'ye bu Ülke'ye göre Değişen Şartlar'ı olmuyor. Nasıl ki Mevsim'i geldiğinde Yılan Kabuğu'nu değiştiriyor, Toplumlar'da aynen böyle. Mevsim'i gelmişse yapılacak aynen böyle." (Selam 16-22 Ekim 1995)

[11]     1995 Eylul’unda Hizmet'ine araveren Kütüphane B.Çifçi’nin Önderliğinde 1997 Kasım’ında ‘Beytül-Hikme Ünvanı ile yeniden İhya edildi.

[12]     Berlin’e 1996 da yeniden döndüğümde Strom str. Dersler'inin Başkent’in Hyde Park’lığı Fonksiyon'unu gören Offener Kanal’da R. Ekici tarafından Medya önünde Yürütülme Tarzına Özel ve Yayın Boyutu'nda yaptığım Eleştiriler Dikkat'e alınmadı. (1996-97) :' Hayırlı Akşamlar efendim. Eski Yunan’da Bilgeliği Halq'ın Ayağına düşürmekle, Ulema'nın Tekeli'nden alma S'u ile yargılanan Sokrat’ı hatırladım. Zorlu bir Uğraş içindesiniz. Yalnız Amac'ınıza ulaşmada İtici bulduğum Kaba Örnekler'den sakınmanızı Tawsiye ederim. Ne kadar Cahil olursa olsun  Müslüman Kitle hakkında daha Mülayim bir Dil kullanamaz mısınız? Bugün bize hatırlattığınız En’am Suresi 70.Ayeti vesilesi ile de Proğramınız hakkında bir İzleyici olarak Kanaat'imi aktarmak istiyorum. İnsanlar'ı kendilerini Nisbet ettikleri Kitaplar'ını okumaya çağırıyorsunuz. Ve kendi anladıklarını İnsanlar'la paylaşmak istiyorsunuz. Bunlar Güzel Şeyler. Buna Elverişli bir Diyalog'a Yanaşma Yanlısı olmayıp Dinler'ini Eğlence edinen İnsanlar'la Canlı Telefon Bağlantısı yapmanızı Uygun bulmuyorum. Bu Konu'yu yeniden Düşünmenizi Taleb ediyorum. Diğer bir Düzelti: İbrahim a. Qıssası'nın okuduğunuz Meal'de Doğru çevrilmediğini düşünüyorum. O Halq'ını Tek bir İlah'a Kul olmaya çağırmada Temsilî bir Dil kullanır. Yoksa hiçbir zaman Gökcisimleri'ne İbadet etmemiştir. Teşekkürler, Selamlarımla.‘