Kemâl Ersözlü

 

)(1962-2023)[1] ([2]

[3] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

      Bir Varmış..

            Bir Varmış [4], Bir’i yokmuş[5]. Ewwel Zaman içinde, Âhir Bâtın içinde,  ben es-Samed’den Atam’ın Qıssası’nı dinlerdim. Âlem Sudur-Fuyuz bilmez iken , Rahmeti’nden Zuhûr oldu Âlem, “Bildim seni Rab” dedi Âdem. İblis düştü Rahmet’ten, Âdem indi Cennet’ten. Tanrı’nın Kullar’ı çokmuş; çok söylemek çok Günah’mış. Beni Âdemler’den bir Beni Âdem var imiş.

 

 

Otobiyografi : (Hatırât’tan Kesitler, Târihler, Ta’liqât)

 

Qârî (Okur)[6] ,Muallim[7]. Âşıq.[8]

 

Çamur’dan.[9]  27 Mayıs 1962’de Pınarbaşı’nda doğdu (Mustafa E/ Şükran Ş. ). [10]

İlk ve Orta Öğrenimi'ni Qayseri'de (Gâzi Paşa İlkokul’u, Sümer Lise’si) yaptı (1979).

 

Kef

 

Fırat Üniversite’si Veteriner Fakültesi'ni bitirdi (1985 Yüksek Lisans).[11] Sonra’sı..[12]

1985-1988 arası Orta Anadolu Tenwiri'ne Teorik ve Pratik Katkılar'da bulundu. [13]

1988 Evlilik. (Bir Kız Baba’sı) 

1995-2001[14]: En alttakiler- İstiz’âf Yıllar’ı[15]

 

Almanya:

 

Lâm

 

1990’da Almanya'ya yerleşti. (Dortmund, Solingen, Berlin, Köln, Berlin).

1991’de 9 Ay Süre'yle Fabrika İşçiliği yaptı.[16]

Batı Avrupa Müslümanları'nın ‘Periyodik Kimlik Arayış’ı Kongreleri’nde (1992-1996) Çeşitli Bildiriler sundu:

"Din ve Kültür" (1992 Biedenkopf),

"Işık, Kimlik ve Çığlık" (1992 Aachen),

"Berlin Eğitim Pratiği" (1994 Essen),

"Qur'ân'ın Aktuel Okunuş’u -Köln Pratiği-" (1995 Ruhrberg)...

Berlin’de Cuma Hitâbeler’i verdi (43 Hitâbe, Haziran 1997-Mayıs 1998).[17]

Berlin 93 Kütüphânesi’ni kurdu.[18] 

31 Ağustos 1998’ de “Kindermoschee”  Projesi’ni hazırladı. [19] Küresel Kapitalizm’e Karşı Dâru’l-Iqrâz’a Öncülük ediyor.[20]

 

4. Çeyrek: [21]

 

Mim

 

Sınırlı Sayı’da Radyo-TV Programı'na katıldı:

(Birlik FM/Hikmet Saatler’i;  TV5/Açılım (11 Kasım 2005), Ramazan Medenîyet’i (7 Ekim 2005), TvNet/ Medenîyet Tasawwur’u (05 Mayıs 2008) .

‘Aptal Kutu’su’, Zekâ Seviye’si 8’ler’e Hitap eden Hoporlör’ olarak Tesmiye edilen Âlet’e Alet edilmek için İqna edilmesi Zor, Önceki  Hatalar’ın Bertaraf edilmesi ise Ön Koşul. Yaşanmışıklar, Mülâqâtlar’da yalnız Yazılı Tercihi’nde Qarar kıldırdı : Küresel Medine ve Roma.[22]

 

            Bir Süre Kuşakdaşlar'ı[23] arasında oluşturduğu bir Yazışma Hattı'nın[24] Moderatorlüğü'nü sürdürdü.[25]

            Qıraat Halkalar’ı Bünyesi'nde Arkadaşları’nın Öncülük ettiği Tertiller'de [26]  Ta'lim'e Dewâm etti. [27] İzin verirse Rabb'i Kozalağı’nı örecek, Taqdir buyurursa onun için daha Hayırlısı’nı; Tewdi etti/edecek Emânet'i yüklenmek isteyenlere..

 

 

……..

 

 

         Eğitim Çalışmalar’ı:

 

 

1993-2001 Yılları’nda "Ulûmu'l-Hikme" Çerçevesi’nde bir Okullaşma Tasarısı’yla[28] Almanya’da "Qur'ân İlimler’i" (5. kez), "Riwâyet İlimler’i I" (4 kez), ‘Riwâyet İlimleri II" (3 kez), ‘Medenî Düşünce Tarih’i" (4 kez) , ‘Genel Düşünce Tarih’i’ (3 kez), ‘Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si’ (2001) Başlıkları’yla tertiplenen Özel Kurslar’da  yaklaşık Seminerler verdi.

            (2003-2013 arası Aynı Seminerler 10 Yıl’da Kayseri’de geliştirildi.)

            Berlin Teknik Üniversite’si Öğrencileri’ne 2 Sömestir "Din’e Rağmen İnsân", "Tewhid'in Toplumsal Açılımlar’ı" Konu’lu Hitâbeler verdi (1994 Berlin) ve Seminerler aldı.[29]

 

*

Ve Mekke.. Hacc 2009. Gençlik Düşü’ndeki Anka, Qaf Dağı’na varmak, Fetret’in Külleri’nden yeniden doğan Kuşlar’a karışmak istedi..

 

Kasım’ın 10unda Cidde’ye İhbut, 22 Aralık’ta Rucu’ gerçekleşti, bi-izni’llâh. Tenwir Kamp’ı I-II-III-IV-V-VI-VII -VIII-IX-Z-XI-XII-XIII [30] (25.Yıl Buluşmalar’ı) Hacc Sonra’sı için aldığı Büyük Qararlar’la İlgiliydi. İbrâhim Halîl’in Sofrası’ndan doyuyor, Mâide’ye çağırıyor Eşi’ni, Dostu’nu.

 

Nûn Mekke: (5. Çeyrek) [31]

 

Berât ummak…

Özel bir İmlâ’yla yazdığı[32] Türkçe’ye Wâqıf;  Kitâb ve Medenîyeti’nin Dil’i Arapça, Küresel Hegomonik Emperyal Dil İngilizce ve Yaşama Çevresi’nin Dil’i Almanca ile Alâqadâr…

            Kulaklar’ı Sankritçe, İbrânice, Antik Grekçe, Latince ve Fars Dili’ne Mütealliq Yazılar’a ve Sohbetler’e Açık/Kabarık… [33]

 

            *

Fikir Çilesi’nin kendisini 80 Yaşları’na dayadığı bir Şâir'in dediği gibi: 'İşte Hayât Kısa Çizgileri’yle bundan İbâret, Asıl Hayât İç’te, yâni Rûh’ta.'

            Nefs-î Beşerî, İlâfi Nefhâ’nın Darbeleri’nden Azâde olmaya  Mütemâyil’dir. Nefs,  İçindeki 2. Ben’i İnkar’la Monist Karakter’de kalmak ister. ‘Öteki Şizofren’dir’ O’na göre.. Nefs’in İğwâsı’na Açık olduğu Şeytân’ı İnkâr eder. Şeytân’la Savaşım’ın Paranoya olduğunu öğretmiştir Modern Psikiyatri ona. Üniversitas’ın yıkadığı Beyn’i, Zaman’ın Rûhu’na (Zeitgesit) Muhlis bir Mü’min’dir. Ancak Düz çalışır Mantığı… Mantıqu’t-Tayr da ne? Erik Dalı’na çıkıp Üzüm yemek ha.. Âyetler’i Okuma’ya, Çözme’ye Waqt’i de Hewes’i de yoktur. Kısa Yol’dan Aspirin’le OL’muştur. Nefsi’ni, Rûhu’nun Ritmik Darbeler’i ile Te’dip edebilen Qalb, Mutmain’dir, Hewâsı’nın Tatmin’i Uzak’tır ona..

 

          *

 

                  2013-2016  Tenwir Acenta’sı böyleydi :

 

Pazartesi        Tertil IX [34],              Tertil X[35]                   14 Gün'de bir Dönüşüm’lü

Salı                  : Tertil XI[36],               Tertil XII[37],                14 Gün’de bir Dönüşüm’lü

Çarşamba       : Tertil XIII[38],             Medine Ufq’u:        14 Gün’de bir Dönüşüm’lü

                               İcra Toplantısı[39] :                                       14Gün’de bir Dönüşüm’lü

                                 Tenwir Perspektif’i:                                14Gün’de bir Dönüşüm’lü 

Perşembe       :Tertil I , [40] Tertil II, [41]                                 14Gün'de bir Dönüşüm’lü

Cuma               Chat:                                                             Cuma Namaz’ı Önce’si

                             Görüşme Saatler’i:                                     Cuma Namaz’ı Sonra’sı

                                Tertil III, [42] Tertil IV, [43]                                  14Gün'de bir Dönüşüm’lü

Cumartesi      :Tertil V , [44] Tertil VI [45]                                 14Gün'de bir Dönüşüm’lü

                        Ulum el-Hikme Dersler’i ,

Pazar              :Tertil VII, [46]  Tertil VIII  [47],                           14Gün'de bir Dönüşüm’lü

          

Ve Hafta içi   : Öğle-İkindi Salâtları’nda çoğunlukla Dâru’d-Dâwûd’da.

Ramazan        : Programlar Lağw. Şehr-u Ramazan gelmişse.[48]

 

Ulûm el-Hikme

2003-2013

        Sömestir Sistemi Önce’si

 

            25 Eylül 2003’de GDT Dersi ile başlayan, MDT, Qur’ân İlimler’i Rİ I, Rİ II, Dilbilim ve Dil Fesefe’si, Bilim Târihi ve Bilim Felsefe’si Başlıklar’ı altında her biri yaklaşık 1 Sene (50 kadar Seminer) süren Dersler …

            -Dil Bilimler’i ve Dil Felsefe’si (2 kez)

            -Qur'ân İlimler’i (2 kez),

            -Riwâyet İlimler’i I (2 kez),

            -Riwâyet İlimler’i II (2 kez),

            -Medenî Düşünce Tarih’i (4 kez) ,

            -Genel Düşünce Tarih’i’ (2 kez),

            -Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si (2001) (2 Kez)

 

Temel Dersler

2014-2017

I.Maarif Dönem’i

 

2014 Bahar[49]       1          Dilbilimler’i ve Dil Hikemiyât’ı            

2014 Güz[50]          2          Qur’ân İlimler’i                                   

2015 Bahar         3          Riwâyet İlimler’i I                                           

2015 Güz            4          Müslüman Düşünce Târih’i                

2016 Bahar         5          Medine Önce’si Düşünce Târih’i        

2016 Güz            6          Medine Sonra’sı Düşünce Târih’i         

2017 Bahar        7          Riwâyet İlimler’i II                                          

2017 Güz            8          Bilim Târih’i ve Bilim Hikemiyât’ı       

 

2018-2022

II.Maarif Dönem’i

 

2018 Bahar   1          Dilbilimler’i                                            

2018 Güz         2          Qur’ân İlimler’i                                          

2019 Bahar    3          Riwâyet İlimler’i                                        

2019 Güz         4          Medenî Düşünce Târih’i                          

2020 Bahar     5          Medine Önce’si Düşünce Târih’i           

2020 Güz         6          Medine Sonra’sı Düşünce Târih’i         

2021 Bahar     7          Medine Sonrası Ehl-i Kitap Târih’i      

2021 Güz         8          Tabiî ve Riyâzî Bilimler Târih’i

                                                                                                  

 

Mütemmim Dersler

 

2014 Usûl-u Tefaqquh                                 I  

2014 Dilbilim- (Hikemiyât)                           II                

2015 Medya-İletişim                                    III 

2015 Medine’nin Kapılar’ı                            IV

2016 Al-i İbrâhim                                           V            

2016 Varoluşcu Felsefeler                          VI    

2017 Muharref Kitap Kritiği                          VII

2017 Bilim-Felsefe’si (Hikemiyât)              VIII

        2017 (İnhiraf/Kitâbî Teşebbüh)                  IX    

 

2018 Garb-zedeler                                        X

2018 Nasyon-zedeler                                   XI

2019 Marx-zedeler                                        XII

 

2019 İslamiyyûn                                            XIII

 

2020 Dewr-i Mahmud-u Sânî                     XIV   

2020 Dewr-i Hamîd-i Sânî                          XV   

2021 Dewr-i Meşrutiyet-i Sânî                   XVI    

 

2021 Dewr-i Cumhuriyet (Tek Adam)       XVII      

2022 Dewr-i Cumhuriyet (Milli Şef)           XVIII    

  2022 Dewr-i Menderes                             XIX      

 

 

            2023 Varoluş Kuşağı                                XX

  2023 Tenvir Partisi/Siyaset Akademisi     XXI

 

 

Dilbilimleri

2014 Dilbilim-Hikemiyât                        II                 

2015 Medya-İletişim                               III          

 

         Qur'ân İlimleri

2014 Usûl-u Tefaqquh                              I     

 

        Riwâyet İlimler'i :

2017 Muharref Kitab Kritiği                     VII        

 

         Medenî Düşünce Târih'i:

2014 Usûl-u Tefaqquh                               I             

2015 Medine’nin Kapılar’ı                        IV           

 

         Medine Öncesi Düşünce Târih'i:

2016 Al-i İbrâhim                                       V                 

 

         Medine Sonrası Düşünce Târih'i:

2016 Varoluşcu Felsefeler                          VI          

2017 Bilim-Felsefe’si-Hikemiyât               VIII       

 

         Kitabî Düşünce Târih'i:

2016 Al-i İbrâhim                                        V           

2017 Muharref Kitab Kritiği                       VII         

2017 Kitâbî Teşebbüh-İnhiraf                     VIII    

 

        Bilim Târih'i:

2017 Bilim-Felsefe’si-Hikemiyât                 IX      

 

      Ümmet'ten Ulus'a (Çürüme ve Direniş)

        a)

2018 Garb-zedeler                                      X        MeDT /MeS DT

2018 Nasyon-zedeler                                 XI          MeDT /MeS DT

2019 Marx-zedeler                                     XII        MeDT /MeS DT

        b)

2019 İslâmiyyûn                                         XIII        MeDT /MeS DT 

 

       Son Osmanlılar (Kronolojik) 

2020 Dewr-i Mahmud-u Sâni & Oğulları   XIV     MeDT  

         2020 Dewr-i Hamîd-i Sâni                      XV    MeDT  

         2021 Dewr-i Meşrutiyet-i Sâni                 XVI    MeDT  

         

                Cumhuriyet

 

         2021 Dewr-i Racul-i Sanem                        XVII       MeDT  

         2022 Dewr-i Milli Şef                                  XVIII    MeDT

         2022 Dewr-i Menderes                                 XIX       MeDT

         2023 Varoluş Kuşağı                                    XX       MeDT

 

                  Enderun

 

         2022 Ulum el-Hikme (Cumhuriyet'in Son %30u)       MeDT

         2022 Tertiller/Tenwir (Cumhuriyet'in son 40 Yılı)       MeDT

 

                  Tenwir Siyaset Akademisi

 

         2023 Anayasal Metinler (

 

         Dâwûd-u Qayserî K.D Derneği Mesâi’si:

 

            2008-2021 arası çalıştı.

 

Taqaud Sonrası:

 

Üye’si olduğu Tek STK[51] olan Dâwûd el-Qayserî K.D.Derneği’ Mekanı’nda İhwân el-Hikme Dersler’i  veriyor.

 

 

            Akademik Dünyayı Yoklama’da 10 Yıl: (2013-2023)

 

            Verimli bir 10 Yıl. Disiplinlerarası Sentez.

            Filozofi, Teoloji, Sosyoloji, Edebiyat-Türkoloji, Târih.

 

Wasiyyet:

 

-‘We tewâsawbi’l-Haqqı , we tewâsawbi’s-Sabr[52]

-Sürekli Qur’ân dinleyebileceğim bir Maqber’de Toprak’la buluşabilmek… Qısmet.

 

Dâru’l-Muqâmet:

 

‘Üç Sınıfsınız’dır o Gün’ buyrulur. Bütün Çaba 3. Klass’a düşmemek için. (Ashâb-ı Şimâl/Meş’eme).

 

            Son Dilek:

 

 

Allâhım Muhammed ve Âl-ine Salât et, beni de Âl’i olmayı başarabilenler’den eyle:

 

Hüwe’l-Bâqî:[53]

Bir Yokmuş..

 

            Yazılar’ı: (Hurufât giymiş Okumalar)  

 

Mâzî'de, doğduğu Topraklar'a Nisbet'le Qayserewî; Zürriyeti'nin aktığı Âtî'ye Nisbet'le Berliner Mahlası’na sığındı.[54] Şimdiler’de Mekkî.

            Gündem (1989 Kayseri) ve Değişim (1992-1994 Köln) Süreli Yayınları’nda Yazılar’ı çıktı.

            Güneş'in ve Ay'ın Günleri'ni Düşünce Gündemi'nde Okuma Çağrısı’nı kıramadı, Son yayınlanmayan Yazısı’ndan sonra onu da bıraktı.

 

-Fıqıh-İçtihad Soruşturma’sı (1988 Ankara), Risâlet Risâle’si (2011,Ankara)

-Târih’in Son’u mu (Fukuyama’nın Maqalesi’ne Tenkitler içinde, 1992 Qayseri) Adlı Kitaplar’da Eleştiriler’i yayınlandı.

 

Kimi Tertil Çalışmalar’ı Kısıtlı Sayı’da broşürleştirildi:

-Bir Adalet Savaşçısı Ebû Zerr (1995,Köln),  

-3 Işık,HFZ (1995),

-Hikmet:İslâm Bilim (1995,Köln),

-Siyer Kitaplar’ı/Fihristler (1996 Köln, 2007),

-Riwâyet İlimler’i I Ders Notlar’ı (2009),

-Bir Ahlâq Öğretmen’i (2009).

-Qur’ân İlimler’i, Muqaddime (2012)

-Dilbilimler’i Muqaddime (2012)

-Medenî Düşünce Târih’i /İlk ve Orta Dönem (2012,Qayseri)

 

Koordinatlar/Kronos

[Facebook] [Twetter] [Youtube ] [Blog ] [Academia ] [Şiirimsi ] [Cüzler ] [Biyografya ] [İnstagram ]

[Tenwir/Tertiller ] [Sanal İzler ] [ Taalluqat ] [ Ek ]

[Berliner ] [Qayserewî ] [Mekkî ]

[Ulûm el-Hikme/Son Dönem ] [55] [Mekkîler ] [56][Diaspora ]

Dewrân’da Seyrân/Merace’l-Bahreyn:

[İhwân el-Hikme ][57]

 

 

Son Güncelleme/Letzte Aktualisierung/Last updated: 27.05.2023  

Ulum el-Hikme Okulu 1.5.2001

*Duyurular ve Şeffaflık İlkesi’ne Sadâqatimiz, Sayfa’yı sık Aralıklar’la güncelletecektir.

 

 

 [1]           ‘Külli Nefsun Zâikatu’l-Mewt..’ Mezar Taşı’nı görebilmek.. Gördüğün Gün belki Son Günü’ndür, Yarın’ın yoktur diye yaşayabilmek. Parantez’i yaşarken kapatabilmelisiniz ve yeniden açılacağını unutmadan.  Gelenek bunun için RâbıtâMewt Çözüm’ü bulmuş.            

[2]           ‘Sümme yuhyi…’

[3]           Teşrî Âyetler Besmele ile okunur, Kewnî Âyetler’e Besmele ile başlanır. İnsanlığı Okuma’ya Besmele ile başlıyorum. O İnsanlar’dan olabilmek için, Nefsim’i Besmele ile okumak istiyorum. Okuma’ya Nefsim’den başlıyorum. Tezkiye etmek için değil, Tathir kılabilmek için. Kendim’i tanımama Şeytân’ın katacaklarından İstiâze ediyor, recm’ediyorum onu.

[4]          ‘Hu w’allâhu Ehad

[5]          ‘we lem yekun lehu Küfüwwen Ehad

[6]           96/el-Alaq 1 Emri’ne Me’mur.

[7]           96/el-Alaq 3,4 Gereği Muallem.

[8]           Zâhir’in Bâtın’a Yönelim’i, Leyl’in Nehâr’a Yürüyüş’ü, İkiliğin İptal’i Birliğe Yürüyüş..  Biriciğe Wuslat, Ötesi Bahâne, Asl’a Hizmet’i Oranı’nda Anlamlı ve Kutsal.       

         ‘Yaşam’ayı bileydim hiç Şiir yazarmıydım ‘demiş Şâir, Öteki Diwân’ı için ‘Burda Şiir arama, hiç yok’ diyecek. Beriki ‘isteyene dağıtır Şâirliği, Göz’ü Büyük Sanatkâlık’tadır’. Şu’rediş’in Zirwesi’ndeki Elçisi’nin Şi’r’e Nisbeti’ni reddeder Mewlâ. Elçi’si, ‘Öyle Şiir var ki, Hikmet’tir’ buyurur. Şâir Söz’ü Nef’i’nin Kellesi’ni aldırtır, ‘Söz ola kese Savaş’ı ‘ der Ozan .

[9]           Çamur’dan yaratılan İnsanlar’dan… Çamur’a düşer zaman zaman. Çamur’dan olan’ı Çamur’a bırakacak bir Gün.. Teswiye edildiğimde Rûhu’llâh’tan bir Nefhâ aldığımı biliyorum. Hulq’um kirlendikçe O Rûh’u, hilâfeten  neffâse etmeye çalışıyorum, ‘İnâyeti’nle Başaranlar’dan kıl Rab beni.’ Maya’sı Ateş’ten olan’ın, Kumaşı’nın Ateş’ten biçildiğini sanan’ın (mine’l-Cinneti we’n-Nâs) Şerri’nden Emîn kıl!

[10]          Rabbenâ  f’irliğ, Weliy Wâlideyne..  Musallî Namaz’ın Son Qâdesi’nde okur bunu.. Duâsı’nda içten olmayan’a, Salât’ın Weyl çekmesinden korkulur.

             Baba tarafından Eski-Kayseri Karakürkçü Mahallesi’ne Kayıtlı  Kuşoğlu, Anne Tarafı’ndan Emir Ewlâdlar’ı olarak anılan Cüzdancıoğlu-Arıcızâde Sülâlesi'nden. 6 Çocuklu bir Âile'nin ilk Ewlâd'ı. (Dâr-ı Beqâ’dan Mehmet Ersözlü, Fewziye, Hâdiye, ile Abdu’s-Sâmed, Ahmed ). 99 Zilzâli’nde İlâhî İrâde onları bize bağışladı.. Zilzâl Sonrası aldığı Duâlar’ın Qabul’ü için Duâcı’yım Mehmet’e..

[11]          Mesleki Çalışma’sı 12 Ay Gıda Kontrol Subaylığı ve sonraki Kısa Dönem Özel Sektör Deneyim’i ile Sınırlı. Almanya Yılları’nda Diploma Denkliği’ni (Berlin) Qabul ettiremedi. Eğitim’i ile İlgi’si Deontolojik olarak (Tıp ve Veteriner Târih’i) sürüyor. Âkif’e, ardında Çil Çil Safahât döktürken Uzun Yürüyüş, biz de Tertiller’de somutlaştı.

[12]          http://www.kemal-ersozlu.net/Taalluqat.htm#_edn14

[13]            Ev Okullar’ı: Evler’i Qıble edinmek, Örümceği süpürmek, Perdeler’i, Pencereler’i açmak

             Yaz Okullar’ı: (Geçmiş’in Tâmir’î, Geleceğin İnşâ’sı)

[14]            Dördüncü 13 Yılım’a Giriş: 27 Mayıs 2001-2014

[15]        Köpenick’te sonlanan 7 Zorluk Yıl’ı… ‘Her Usr’la birlikte bir Yusr’un olduğunu Tahsil ettiğim Öğretici Yıllar… ‘Qâria yaklaşıyormuş, Tecrübe ile öğrenmemiz’i Taqdir buyurmuş İrâde-i Külliye. Küllî İrâde’yi göremeyenler Hayât’ı okuyamazlar, ‘Yalan Dünyâ’yı sanki kendileri yaratmışlardır!’ ‘Selâmun alâ Sâhibi’s-Sicn’i  (el-Qasas 5)

[16]         Bir ‘Besteck‘ Firması’nda (Nivella) ‘Modern Zamanlar’ Filmi’ndeki Çarli.. Eşeklik bile bir Sewiye belirtir, Robotluk.. Bugün, Alman Arbeiterklasse’yi, Marx’ın Çığlıkları’nı duymam için yerleştirilmiş olduğumu anlıyorum. 30 Kilo Kayb’ı, sızlayan Parmaklar.. el-Kerîm böyle buldu bizi ve Muâweneti’ne aldı..

[17]         

[18]     Öncesi Bilgi Kitap Klüb’ü, Köln Kitap Klüb’ü,

        Ortası  Treffpunkt-Bibliothek.

        Sonrası: Ulum el-Hikme Kütüphâne’si: 7+2 Reon’lu Sistematik..

        (1. Dil Bilimler’i, 2. Qur’ân İlimler’i, 3. Riwâyet İlimler’i, 4. Medenîyet Târih’i’, 5. Genel Düşünce Târih’i, 6. Ehl-i Kitap, 7. Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si, 8. Tasnif Dışı. 9. Çocuk Edebiyât’ı)

[19]           Bir Baba   olarak, Babalar’la  Luqmânî Hikmet’i Arayış.. Göksel Sofra ‘Mâide’nin Seriliş’i (4 Kasım 1997- 4 Kasım 2007). Hars-ı Berlin’e saçılmış bir Tohum… (M.İ.B. Böchk str.47-48)  Mahluq’u bilmese de olur, Güzel bir Çiçek gibi bitirecek olan Hâlıq’tır. ‘Dünyâ’nın Bütün Çiçekleri’ne olan Özlem de Evi’nin Bahçesi’ni sulamakla başlar.. Fâtıma’ya Mekke ve Medine’yi bahşeden ÂbHayât… Sula ve Emânet et… ‘Ehli’ni Namaz’a alıştır’ buyurur Kitâb. Kulağa okunan Ezân, Wicdân’a okunan Ezân’dır, bir Gün Saflar’a koşturur Çiçekler’i. 20 Nisan Yetimler Günümüz.

[20]          Kezn değil Qarz, Ribâ değil Fâiz.

[21]          53-

[22]          A.Erdoğan.’’İslâmî Perspektif’le Târih Yorum’u, Küreselleşme, Medeniyet, Doğu-Batı Karşıtlıklar’ı ve Târihsel Dinamikler’i.. Kavramlar’ı Haqiqi Anlam Çerçeveleri’ne oturtan Çalışmaları’yla tanınan Kemâl Ersözlü Târih’e Yön veren Wahiy Merkezi’nde Asıl Karşıtlığın Doğu ve Batı arasında değil Haqq ile Bâtıl arasında olduğunu vurguladı. Medeniyet’i Tekil olarak İslâm Bağlamı’nda tanımlarken Batı Küreselleşmesi’ni Mısır ve Roma İzleği’ne oturtuyor. Ona göre küreselleşen Roma’ydı… Batılılaştırma Roma’nın Küreselleşmesi demektir ve Sivilizasyon’dur.

[23]          2001-2010 arası Grup’ta Mailler’i gözükmüş İsimler: (Akif Emre, Aliye Çınar, Bahattin Sağlam, Bülent Koruyucu, Celaletin Vatandaş,  Cihan Aktaş, D.Çiçek, Edip Yüksel, Emine Aslaner, Emir Cengiz,  İsmail Doğu, Hasan Ersözlü, Hayrettin Soykan, Hülya Aslan, İhsan Eliaçık,Kenan Çamurcu, Mustafa Ersözlü Sibel Eraslan, Sinami Orhan,  Yıldız Ramazanoğlu, Y.Kaplan, Yusuf Yerli )

[24]          Varoluş Buluşmalar’ı:

[25]         

[26]          ‘Qur’ân Tefsiri’nde Mushaf  Sırası’yla Okuma Yöntemi’ni değil, ‘Tertil’i, Qur’ân’ın Nuzûl Sırası’nı Esas aldı. Bi’set'in İlk Yılı’nda, İlk Nâzil olan Sûreler’den başlayarak, her biri Ortalama bir Yıl’a Tekâbül eden, ‘Tertil Okumaları’nda’, ‘Canlı Ders’ ve ‘Katılımcı Performansı’  Esaslı Tefsir Çalışmaları’nı 20 Yıl’ı Aşkın Süre’dir sürdürüyor. İnzâl olunmuş, Beyân edilmiş, Öğretilmiş ve iki Kapak arasında yazılmış bulunan Qur’ân’ın ‘Yazan’ı değil, okuyan, öğrenen ve anlayan’ı’ olarak ve ‘anladıklarını Sahifeler’e, Satırlar’la sabitleyip, durağanlaştırmadan’, ‘Aktüel Yorum ve Algılar’a Açık’  bir Tarz’da ‘paylaşmayı’ Çalışmaları’nda Esas aldı. Bu Tercih’i dolayısıyla ‘Birikimleri’ni kitaplaştırmaktan kaçındı’ ve bu Yönü’yle kendisini de  Qur’ân’ın Tefsir ve Yorumları’nı iki Kapak arasında toplayan ‘Müfessir’ olarak değil, ‘Okunan Kitab’ Anlamı’ndaki Qur’ân’ı okuyan ‘Qaarî’ ve Mürebbi / Muallim’ olarak tanımlamayı Uygun buldu. Qur’ân ‘Okuma ve Tefsir Çalışmaları’nda’, Âyet’in Nâzil olduğu Sahâbe tarafından okunduğu ‘Nüzul Ortam’ı (Wasatı)’ ve Çağımız’da tarafımızdan okunan ‘Qıraat Wasatı’ Paraleli’nde, ‘Aktüel bir Qıraat (Okuyuş)’ ortaya koymaya çalıştı. Bu Aktüel Okuyuş’un, Nuzûl Wasatı’nda olduğu gibi, ‘Tenwir Aksiyonu’na’ yâni ‘yaşanılıp, Hayât’a aktarılmasına’ Yönelik olması Gerekliliği üzerinde durdu. Qıraat Halkalar’ı Bünyesi'nde Dâvûd el-Qayserî Derneği’nin Öncülük ettiği Tertiller'de Ta'lim'e Dewâm ediyor. ‘ O.Gerçek

[27]          1983’ten beri Elazığ (A.M.Akman, S.Türkkahraman), Kayseri (A.Token), Bursa (A.Baydar), İzmir (M.Ekinci), Solingen (S.Kocaman), Köln (S,A.Yalçın, T.Şimşek) , Düsseldorf (H.Korkmaz), Duisburg(M.Doğan), Berlin’de (İ.Büyükbaş, B.Çifci)  Münzel Hikmet’le Alaqa’yı Tahkim kılma Arayışlar’ı… Sonra Naqipler’le Yol’a Dewam.. Murat Balanlı , Ahmet Şenaltun   , Yusuf Yerli , İsmail Doğu , Mehmet Alpcan , Osman Gerçek   , Seyyid Şişman, İbrahim Oğuz, Mustafa Ersözlü, Taha Yerli, Fatih Özer, Mustafa Yıldız, Yahya Görüryılmaz, Muvahhid Beşir Utlu, Hakan Karagöz, M.Mansur Tultay, Yunus Ergin, Ömer İkbal Ayar, Vedat Karabacak (Wefâ’nın unutulduğu, Qadirşinaslığın pek de Erdem’den sayılmaz olduğu bir Dünyâ’da Eli’ndeki Fidan’ı Toprağa götürmekte gördüğümüz Herkes’e Şükrân Borçlu’yuz. Adları’nı Gönüllerimiz’e naqş’ederiz. Mahluqu’na Teşekkür edemeyen, Hâlıqı’na şükr’edemezmiş.)

[28]          Ontoloji Görüş’ü: Tanrı'nın Bilgisi’nde Ezel ve Ebed (hep Var olan ve olacak olan) Şeyler (Eşyâ) 'ol' İrâdesi’nin Tezâhür’ü olarak  Zâhir oldu (Dışsal Varlık kazandı). İnsân Varlık Ağacı’nın (Şecere-i Kewn) Meyve’si olarak, kendi Varoluşu’nun Gerçekleşmesi’ne Özgür İrâde’si ile katılabilecek Potansiyel ile Diğer Varlıklar içinde Mümtaz Yeri’ni aldı. Yaradılış’ın 6.Periyod’u onunla başladı. Sonsuz Yaşam 7.Gün'de (Yewm-i Âhir:Öteki Gün) Dewâm edecektir

[29]          Ulûm el-Hikme Süreci’nde Dinlediklerim:

            Ali Bulaç, Aydın Karakimseli, Bedreddin Çifçi, Celal Türer, Dursun Çiçek, Dücâne Cündioğlu, Ersin Kocakaya, Hikmet Zeyveli, İlhâmi Büyükbaş, İsmâil Doğu, Mehmet Ayman, Mehmet Bayraktar, Mehmet İçer, M.Ali Durmuş, Mustafa Demir, Mustafa Ersözlü, M.Kemal Özdemir, Mustafa Yiğit,  Muwahhid Beşir Utlu, Tahsin Görgün, Ramazan Ertürk, Recep Aykan, R.İhsan Eliaçık, Tâceddin Şimşek, Târıq Ercan, Y. Yerli,

[30]          Yorumcu: ‘Tek Boyutlu Düşünme Düzlemi’nden bilmiyorum ‘Kaç Boyutlu Düşünme Aşaması’na Yükseliş… Asırlar’ı, Peygamberler ve Kitaplar’ı Bütün Zamanlar’a dağıtıp tekrar Zip-Dosya gibi Komprime edip oradan da Günümüz’e; sâdece İçeriği’ni bulmak, içini doldurmak Günümüz’ün Zengin Metodları’nı en Son Nokta’ya  kadar gererek, âdeta sömürerek yeniden yenilediğimiz ( Kuş Dili’yle) Hayât’a aktarmak gibi bir 'Anlık' Duygu Yoğunlugu yaşadım. ‘ S.

            Duâ:’ Rabbimiz’in uçurduğunuz Tenwir Kuşları’nı Tûr-u Sinâ’ya, Qâf’a, Faran’a ulaştırması Dileği’yle, Yer’e düşmemeleri için bizi Wesile kılsın. Sizi Allâh için seviyoruz. Dualar’da buluşalım.

            Mülâqat: Kuş Dil’i üzerine Talep edilen Mülâqat İsteği (İ.), Önceki Tecrübeler Tâmir edilene kadar İlke olarak Askı’ya alınmıştır.

            Bir süre Buluşmalar’ın Değişemez Panoramik Başlıklar’ı şunlar oldu:

            1-Siyâsî Panaroma, 2-İlmî Panaroma, 3-İqtisâdî Panaroma 4-Direniş Hareketler’i. 

[31]          1962-1975: Kuşoğlu                            Halq,(Tıfl, Ümmî),

            1975-1988: Ersözlü                             Hulq, (Gulâm, Teswiye Ediliş,Hamlık),

            1988-2001: Berliner                             Roma’nın Batnı’nda, (Pişme, Medyen),

            2001-2014: Qayserewî                         Roma’nın Zahrı’nda, (Rüşd, Varoluş, Tenwîr),

            2016-2020:   Mekkî                              Aysberg ve Metafor

[32]          Büyüyen Türk Dünyâsı’ndaki Parçalı Alfabe’den Müşteki. Medenîyet’in ElifBâ’sı ve Sivilizasyon’un Latin Alfabe’si üzerinden 2 Alfabe geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. İmlâ’da Taraf, Tez Sâhib’i, Tez’i ile Âmil. (Mülaqât’larda pek tabi İnsiyatif Sâil’de.)

[33]          İster misiniz bir Türkçe Anlama Özürlü çıksın, ‘Amma da Dil biliyormuş?!’ desin. Ana Dil, Düşünce’nin Ana Rahm’i.. Farz-ı Ayn, ötesi Kifâye.. Turist Rehberliği, ya da ‘Van Münit’ Caka’sı satmak’la İşimiz yok bizim. el-Kitâb’ı besleyen Kaynaklar’a Nufûz için Kifâyet Miqtar’ı…

[34]         2? Temmuz 2015

[35]          0? Ağustos 2015

[36]         2? Temmuz 2015

[37]         0? Ağustos 2015

[38]         3? Temmuz 2015

[39]          (Naqipler Toplantısı Her Ay’ın İlk Pazartesi’si yapıldı,Sonra 2 Hafta’da bir Çarşamba)

01.       06 Mart 2009                02.       30 Mart 2009                03.       04 Mayıs 2009

04.       01 Haziran 2009            05.       06 Temmuz 2009          06.       04 Ağustos 2009

07.       31 Ağustos 2009           08.       04 Ekim 2009                09.       02 Kasım 2009

10.       07 Aralık 2009               11.       04 Ocak 2010               12.       01 Şubat 2010

13.       01 Mart 2010                14.       05 Nisan 2010               15.       03 Mayıs 2010

16.       07 Haziran 2010           17.       05 Temmuz 2010          18.       02 Ağustos 2010

19.       06 Eylül 2010                20.       04 Ekim 2010                21.       08 Kasım 2010

22.       06 Aralık 2010               23.       03 Ocak 2011               24.       07 Şubat 2011

25.       07 Mart 2011                26.       05 Nisan 2011               27.       09 Mayıs 2011

28.       06 Haziran 2011            29.       04 Temmuz 2011         

[40]         2? Temmuz 2015

[41]         0? Ağustos 2015

[42]         0? Ağustos 2015          

[43]         0? Ağustos 2015          

[44]         0? Ağustos 2015

[45]         0? Ağustos 2015

[46]         0? Ağustos 2015

[47]         1? Ağustos 2015

[48]          Cüz 01  Cüz 02  Cüz 03  Cüz 04  Cüz 05  Cüz 06

            Cüz 07  Cüz 08  Cüz 09  Cüz 10  Cüz 11  Cüz 12

            Cüz 13  Cüz 14  Cüz 15  Cüz 16  Cüz 17  Cüz 18

            Cüz 19  Cüz 20  Cüz 21  Cüz 22  Cüz 23  Cüz 24

            Cüz 25  Cüz 26  Cüz 27  Cüz 28  Cüz 29  Cüz 30

[49]         (Şubat) Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

[50]         Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

[51]         Hayat’a Alaq’la Alâqa kurmuşlar için MMBM’dur Rahim. ’Medine’ye Müteweccih Bünyânen MersusAlaqa Asabiyye’dir, Sivil Toplum kokuşmaya Mahkum Cemiyet’in Hadârî Dergahlar’ı.. MMBM’ oluşmaya Mahkum Cemaât’in Hacerî Dokular’ı..

[52]          Fesâd’ın Küreselleşmesi, Islâh’ın Fâsidler’ce çalınmış bir Bayrak Hâli’ne gelmesi Gözüm’ü yıldırmadı. Usta’da kalırsa bu Öksüz Miras, onu sürdürmeyen Dostlar utansın. Islâh’a Dewam.

[53]         Bir varmış bir yokmuş, Ewwel Zaman içinde… Ewwel Zaman’dan da Önce O vardı, Âhir-i Zaman’dan Sonra’da O olacak.. Var kıldığı Zaman Dilim’i öncesi ve Âhiri’nde O’nda hep var olduğunu bilmek sonsuz Mutluluk, Hakim-i Qadir olarak HalqCedidimiz’i İhbar ediyor. Bir Tebşir Qabul edip, Dâweti’ne İcâbet etmek istiyoruz. Bizi bağışla Rabb!

[54]          Kent Düşler’i Nostalji ve Ütopya Bağlam’ı dışında..

[55]

[56]

[57]